માન હંમેશા સમયનું હોય છે પરંતુ વ્યક્તિ પોતાનું સમઝી લે છે. શ્રી હરિ.